Stenungsunds kommunvapen

Anläggningsstöd

Föreningar som äger, arrenderar eller hyr anläggningar/lokaler kan söka anläggningsstöd.

Vissa typer av anläggningar kan med fördel skötas av föreningar. För att möjliggöra detta måste föreningarna få ekonomisk ersättning för driftskostnader samt vissa underhållskostnader. Arbetsinsatser vid anläggningarna förutsätts dock, så gott som uteslutande, vara ideella. Anläggningsstödets storlek är beroende av de medel som Fritidsenheten har till sitt förfogande.

Bestämmelser

För att vara berättigad till anläggningsstöd ska minst 25% av föreningens totala medlemsantal vara mellan 7-20 år. Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet för barn och ungdomar, i eller på fastigheten/anläggningen.

Fastigheten/anläggningen ska vara placerad i Stenungsunds kommun.

Anläggningsstödet utgår endast efter särskild prövning från fall till fall. Förutsättning för att bidrag ska utgå är att planering, projektering, nybyggnation, tillbyggnation etc sker i samarbete med Fritidsenheten.

Vid bidragsgivning ska anläggningens nyttjandegrad och betydelse för kommunens ungdoms- och fritidsverksamhet beaktas. Nyttjandet ska redovisas vid bidragsansökningen. I den mån anläggningen inte nyttjas fullt ut av den egna föreningen ska den kunna nyttjas av andra föreningar och skolor i kommunen.

Föreningen ska tillsätta en speciell styrelse, eller ett utskott, som ansvarar för drift och skötsel av anläggningen. Bokföring och bokslut ska vara skilda från föreningens övriga verksamhet.

Anläggningsstödet är uppdelat i två delar:

1.Driftsbidrag
Utbetalas halvårsvis till föreningen. Bidraget baseras på faktiska kostnader från senaste bokslut. Intäkter för förhyrning ska redovisas och dras av från driftskostnaderna. Åtskillnad görs på olika typer av uthyrning.Följande uthyrningsintäkter ska dras av från driftskostnaderna:

  • Uthyrning till stadigvarande verksamhet.
  • Uthyrning av stallplatser till privatryttare/privata hästägare.

Fritidsenheten gör en bedömning av de olika uthyrningsintäkterna från fall till fall. Fritidsenheten har rätt att göra en bedömning och värdering av respektive anläggnings totala kostnader utifrån anläggningens storlek, verksamhetens art och omfattning etc.

Bidragsgrundande driftskostnader: Uppvärmningskostnader, el, vatten, sotning, renhållning, räntor, försäkringar, arrendeavgifter, vägavgifter och kartframställning.

Driftsbidraget kan ej överstiga underskott av anläggningen.

2.Underhållsbidrag
Utbetalas under verksamhetsårets första kvartal. Underhålls- och reparationsplan för anläggningen upprättas i samarbete med Fritidsenheten och Fastighetsavdelningen i samband med årlig besiktning av anläggningen.

Bidrag till underhåll av vägar och parkeringsplatser utgår ej. En förutsättning för underhållsbidrag är att tidigare anmärkningar för vilka bidrag erhållits åtgärdats.

Medel för mer omfattande underhåll och reparationer av anläggningen kan fonderas under flera år. Fonderade pengar får endast lyftas efter medgivande av Fritidsenheten. Underhållsbidraget fördelas efter den underhållsprioritering som upprättas i samband med den årliga besiktningen. Detta kan innebära att ett fåtal anläggningar prioriteras för större underhållsåtgärder.

Ansökningstillfälle: 15 augusti

Följande bilagor ska bifogas: Bokslut från föregående verksamhetsår för anläggningen.

Blanketter

Kontakt

Föreningskonsulent

Marita Hjelm
Kultur & Fritid
0303-73 83 71
marita.hjelm@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-05