Anläggningsstöd

Föreningar som äger, arrenderar eller hyr anläggningar/lokaler kan söka anläggningsstöd.

Vissa typer av anläggningar kan med fördel skötas av föreningar. För att möjliggöra detta måste föreningarna få ekonomisk ersättning för driftskostnader samt vissa underhållskostnader. Arbetsinsatser vid anläggningarna förutsätts dock, så gott som uteslutande, vara ideella. Anläggningsstödets storlek är beroende av de medel som Fritidsenheten har till sitt förfogande.

Bestämmelser

För att vara berättigad till anläggningsstöd ska minst 25% av föreningens totala medlemsantal vara mellan 7-20 år. Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet för barn och ungdomar, i eller på fastigheten/anläggningen.

Fastigheten/anläggningen ska vara placerad i Stenungsunds kommun.

Anläggningsstödet utgår endast efter särskild prövning från fall till fall. Förutsättning för att bidrag ska utgå är att planering, projektering, nybyggnation, tillbyggnation etc sker i samarbete med Fritidsenheten.

Vid bidragsgivning ska anläggningens nyttjandegrad och betydelse för kommunens ungdoms- och fritidsverksamhet beaktas. Nyttjandet ska redovisas vid bidragsansökningen. I den mån anläggningen inte nyttjas fullt ut av den egna föreningen ska den kunna nyttjas av andra föreningar och skolor i kommunen.

Föreningen ska tillsätta en speciell styrelse, eller ett utskott, som ansvarar för drift och skötsel av anläggningen. Bokföring och bokslut ska vara skilda från föreningens övriga verksamhet.

Anläggningsstödet är uppdelat i två delar:

Lokalbidrag:
Utbetalas halvårsvis till föreningen. Bidraget är ett stöd till hyra för verksamhetslokaler/ anläggningar utan ansvar för underhåll eller endast ett mindre underhållsansvar. Bidraget grundar sig i första hand på föregående års hyreskostnad. Eventuella hyresintäkter ska redovisas och kan påverka storleken på lokalbidraget.

Driftsbidrag:
Utbetalas halvårsvis till föreningen. Bidraget baseras i första hand på faktiska kostnader från senaste bokslut. Uthyrningsintäkter ska redovisas och kan påverka storleken på bidraget:
Följande uthyrningsintäkter ska redovisas vid ansökan:
a) Uthyrning till stadigvarande verksamhet.
b) Uthyrning av stallplatser till privatryttare/privata hästägare.
Kultur och Fritid gör en bedömning av de olika uthyrningsintäkterna från fall till fall.
Bidragsgrundande driftskostnader:
Uppvärmningskostnader, el, vatten, sotning, renhållning, räntor, försäkringar, arrendeavgifter, hyra, vägavgifter och kartframställning.

Bidrag kan ej överstiga underskott av anläggningen. Ansökningstillfälle 25 augusti

Bidrag för övrig drift och skötsel:

Föreningar med anläggningar kan även söka bidrag för kostnader avseende skötsel, drift och underhåll för verksamhetsytor nödvändiga för att kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet (t ex fotbollsplaner, paddockar, motorbanor, bryggor mm).

Bidrag för underhåll

Underhålls- och reparationsplan för anläggningen upprättas i samarbete med Kultur och Fritid samt Fastighetsavdelningen (för kommunägda anläggningar/fastigheter) i samband med årlig besiktning av anläggningen.
En förutsättning för underhållsbidrag är att tidigare anmärkningar för vilka bidrag erhållits åtgärdats. Underhållsbidraget fördelas efter den underhållsprioritering som upprättas i samband med den årliga besiktningen. Detta kan innebära att ett fåtal anläggningar prioriteras för större underhållsåtgärder.
Medel för mer omfattande underhåll och reparationer av anläggningen kan fonderas under flera år. Fonderade pengar får endast lyftas efter medgivande av Kultur och Fritid. Erhållet bidrag för underhåll ska särredovisas i bokföringen för enkel uppföljning av vad som är nyttjat och vad som är fonderat.
Utbetalas under verksamhetsårets sista kvartal

Ansökningstillfälle: 25 augusti

Följande bilagor ska bifogas: Bokslut från föregående verksamhetsår för anläggningen.

Blanketter

Kontakt

Administratör

Fredrik Daun
Kultur & Fritid
0303-73 80 58
forening@stenungsund.se

Senast uppdaterad