Investeringsstöd - Information för ansökning 2021

När en bidragsberättigad förening är i behov av investeringsmedel för ny-, om- och tillbyggnation av anläggning kan kommunalt stöd sökas.

För att en investering ska kunna komma med i kommunens budgetarbete måste en ansökan inkomma senast den 20 oktober, för möjlighet till beviljat stöd två år senare. Alla inkomna ansökningar samlas upp efter ansökningsdatum för att kunna skapa uppfattning om volym och möjliggöra eventuella prioriteringar.

Varje förening ska uppfylla följande grundkrav

 • Uppfylla de krav som anges i kommunens riktlinjer för föreningsstöd.
 • Medlemmarna är huvudsakligen bosatta i kommunen.
 • Verksamheten är i princip öppen för alla.
 • Målsättningen är ideell.
 • Föreningen är ansluten till godkänd riksorganisation, om sådan finns.

En ansökan ska innehålla följande

 • Beskrivning av vad investeringen ska resultera i.
 • Kalkyl som möjliggör bedömning av rimlighet och i förekommande fall uppföljning av använda medel.
 • Redogörelse för hur mycket medel som föreningen själva står för eller en plan för hur föreningen ämnar arbeta med att öka sina intäkter genom exempelvis arrangemang för att kunna delfinansiera.
 • Det ankommer på föreningen att visa på effekten av investeringen och hur den överensstämmer med kommunens intentioner.

Följande avgränsningar gäller

 • Kommunen gör inga direktinvesteringar i annans fastighet.
 • Kommunen utreder möjlighet att gå i borgen för lån under förutsättning att en riskanalys om föreningens framtida betalningsförmåga genomförs. Sådan analys ska inkludera bland annat hur föreningen skapar framtida intäkter.
 • Amortering på lån eller jämförliga kostnader är ingen bidragsberättigad kostnad.
 • Kommunen stödjer räntekostnader och/eller ökade hyreskostnader hänförliga till lån som föreningen eller fastighetsägaren upptagit med anledning av investering som i övrigt uppfyller riktlinjerna.
 • Kommunen kans stå för delar av en investering under förutsättning att det påverkar många kommuninvånare i allmänhet och i synnerhet många barn och unga.

Ansökning

Det finns ingen blankett. Du formulerar fritt din ansökan efter egen utformning. Det viktigaste är att ansökan kommer in senast 20 oktober 2021, och att den innehåller alla de delar som behöver finnas med (se ovan).

Ansökan mejlas till forening@stenungsund.se.

Alternativt kan du lämna in ansökan i receptionen på Stenungsund Arena, Nösnäsvägen 2, 444 47 Stenungsund. Märk i så fall kuvertet med ”Föreningsstöd”.

Om du väljer att posta ansökan så finns risken att vi inte hinner få den i tid. Välj därför i första hand att mejla eller lämna över ansökan på Stenungsund Arena.

Kontakt

Administratör

Fredrik Daun
Kultur & Fritid
0303-73 80 58
forening@stenungsund.se

Senast uppdaterad