Lokalt aktivitetsstöd

Lokalt aktivitetsstöd är föreningens fria ekonomiska resurs. Bidragets storlek beror på aktiviteten i föreningen och utgår per mötesdeltagare. Bidraget stimulerar på så sätt till ökad aktivitet i föreningarna.

Bestämmelser Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst med:

  • minst fem deltagare i åldern 7-20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
  • som varar minst en timma.
  • som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
  • som genomförs av lokalavdelning. Bidrag utgår ej till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster. En grupp får ej ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för erhållande av mer bidrag.

Bidrag utgår ej till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan ordning.

Ansökningsförfarande
Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.

Blankett för ansökan om bidrag skickas ut två gånger per år.

Idrottsföreningar kan söka statligt aktivitetsstöd och via RF och Idrottonline Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster och totala antalet deltagare i dessa, överförda från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret).

Ordförande och endera revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga. En kopia behålls av föreningen och förvaras tillsammans med närvarokorten under minst 4 år (notera dock att enligt redovisningslagen ska ekonomiska underlag sparas i 10 år).

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen avstängs från bidrag. Ansökningstillfället är 25 februari och 25 augusti. Bidrag Lokalt aktivitetsstöd utgår med 3 kronor per mötesdeltagare, dock minst 5 och max 25 deltagare per sammankomst. Vid varje ansökningstillfälle plockas 3-5 föreningar ut för revision. Då ska föreningen uppvisa närvarokorten för den senaste ansökningsperioden. Revisionen sker i samarbete med RF-SISU.

Förening som vill erhålla kommunalt bidrag enligt dessa normer ska årligen, 25 augusti, lämna in följande handlingar till Kultur och Fritid:
1. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår (inklusive redovisning av  
    genomförda utbildningsinsatser).
2. Bokslut för föregående verksamhetsår (resultat- och balansrapport).
3. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
Föreningens uppgifter i föreningsregistret Länk till annan webbplats. på kommunens hemsida måste också uppdateras med aktuella uppgifter till kontaktpersoner och medlemsantal samt godkännas.

Föreningskategorier (följande indelning görs)

1. Barn- och ungdomsförening - ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år.
    Barn- och ungdomsförening kan söka följande bidrag: lokalt aktivitetsstöd,
    anläggningsstöd, lönebidrag och stimulansbidrag.

Följande föreningar kan inte registreras som bidragsberättigade:

  • Föreningar som bildats för att tillvarata gemensamma intressen typ fackliga och ekonomiska frågor, bostadsfrågor, skogsvård etc.
  • Skolföreningar och hem- och skolaföreningar.
  • Politiska vuxenorganisationer, då dessa erhåller annat kommunalt bidrag.
  • Hemvärnet och Lottakåren då dessa är en del av försvaret. (Om dessa organisationer bildar självständiga ungdoms-föreningar kan dessa erhålla bidrag enligt normer för ungdomsföreningar).
  • Byalag, badföreningar, samfällighetsföreningar etc. (Om dessa föreningar bedriver verksamhet som gör att de kan jämställas med ungdoms-föreningar kan eventuellt bidrag erhållas efter prövning från fall till fall).

Blanketter

Kontakt

Administratör

Fredrik Daun
Kultur & Fritid
0303-73 80 58
forening@stenungsund.se

Senast uppdaterad