Börs flågs klippa i bakgrunden och vatten i förgrunden

Naturstigar och friluftsområden

Stenungsunds kommun är och vill vara en kommun med naturen i centrum. Våra natur- och friluftsområden ligger både i anslutning till Svartedalens urskog och till de bördiga strandängarna längs Hake- och Halsefjorden.

Kommunens naturområden och naturstigar är värdefulla för alla som bor här och självklart en tillgång för flera av kommunens föreningar som nyttjar dessa områden regelbundet.

Flera av våra stigar och leder har dessutom under många år tillbaka skötts och utvecklats av, och tillsammans med kommunens föreningsliv.

Hur vill Stenungsunds kommun utveckla friluftslivet och naturlederna framåt?

Just nu pågår en översyn av samtliga vandringsleder och friluftsområden i kommunen och hur arbetet med att utveckla och underhålla dessa ska organiseras.

Detta arbete har bland annat initierats då vi ser en ökad användning av områdena som följd av covid-19 med fokus på hemester och utomhusaktiviteter.

Vanliga frågor kopplat till våra natur- och friluftsområden


Vem ansvarar för skötsel av naturlederna i Stenungsunds kommun?

Det är flera aktörer som är inblandade och det ser olika ut beroende på vilken naturled som avses. Naturlederna i kommunen sköts av stiftelser, föreningslivet, Länsstyrelsen eller av Stenungsunds kommun. På respektive friluftsområdes informationssida hittar du information om vem eller vilka som är ansvariga.

Där Stenungsunds kommun är ytterst ansvarig pågår just nu en översyn av naturlederna och det återstår att se hur arbetet kommer fördelas mellan kommunens sektorer och verksamheter.

Jag vill rapportera skadegörelse eller bristande underhåll, vart ska jag vända mig?

Om du upptäcker skadegörelse eller bristande underhåll som behöver åtgärdas akut kan du ringa till Medborgarservice på 0303-73 00 00 eller maila: kommun@stenungsund.se så kommer din synpunkt till rätt person.

Vem ansvarar för kommunens elljusspår?

I kommunen finns tre elljusspår där Stenungsunds kommun är ytterst ansvariga. Ett i Ödsmål i anslutning till Ödsmåls IKs fotbollsplaner. Ett i Nösnäs friluftsområde i anslutning till Stenungsund Arena och ett i Toröds friluftsområde.

Finns det kartor för vandringsleder och naturstigar i kommunen?

I de fall det finns kartor tillgängliga så ligger de länkade från respektive naturleds informationssida. Var uppmärksam på att några kartor ej är framtagna av Stenungsunds kommun utan av enskilda stiftelser eller föreningar.

De kartor som Stenungsunds kommun tagit fram är dessvärre flera år gamla och i behov av uppdateringar. Ledernas sträckningar är på kartorna korrekta men vissa utmärkta utsiktsplatser eller grillplatser kan i dag ha skymd sikt eller vara i behov av underhåll.

Vad gör Stenungsunds kommun åt naturlederna i Furufjäll?

Stenungsunds kommun känner till att det i Furufjäll finns behov av upprustning av märkning och spänger. I Furufjäll finns Stenungsunds Orienteringsklubb som anlagt vissa spår, andra spår är anlagda av kommunen och just nu ser Stenungsunds kommun över hur lederna i området kan skötas och utvecklas framöver.

Vilka planer finns för Toröds friluftsområde?

Toröd, som tidigare drivits och underhållits av Jörlanda IF, finns med som ett prioriterat område när Stenungsunds kommun ser över naturområden i kommunen. Då Jörlanda IF inte längre bedriver verksamhet på platsen finns idag föreningen Toröd Outdoor, som tillsammans med bland andra Stenungsunds klätterklubb utvecklar såväl klättring i ladan som cykelbanorna intill.

Vilket underhållsarbete har kommunen gjort i och runt stigen i Solgårdsdalen?

Vårt fokus just nu är att stigarna ska vara framkomliga och säkra att gå på. I Solgårdsdalen har under hösten 2020 bland annat ett träräcke reparerats vid Kvarndammen och det har dikats ur vid några ställen för bättre avrinning.

Senast uppdaterad