Gårdsjöstigen

Gårdsjön är en cirka 32 hektar stor klarvattensjö, belägen i de näringfattiga moränmarkerna cirka 1 mil öster om Stenungsund. Sjön ingår i Anråseåns vattensystem.

Berggrunden består av svårvittrad gnejs och granit. Det omgivande skogsområdet kallas Svartedalen och sträcker sig några mil åt söder. På 1960-talet drabbades områdets sjöar och vattendrag av en omfattande fiskdöd. Orsaken var svavelnedfall och försurning.

Forskning

I och kring Gårdsjön bedrivs världsunik forskning om luftföroreningar och deras effekter på vatten, växt- och djurliv. Resultatet har blivit en rik skörd av vetenskapliga skrifter och viktiga böcker om försurning.

Många av resultaten från forskningen är banbrytande och har bidragit till att klarlägga sambanden mellan surt regn och effekter på vatten, mark och ekosystem. Resultaten utgör underlag när politiker, från lokal till global nivå, ska fatta beslut om hur försurning och andra luftvårdsproblem ska motverkas.

1978 påbörjades ett storskaligt, tvärvetenskapligt forskningsprojekt i Gårdsjön och Hästevattnet. Senare flyttade studierna upp på land, in i de skogklädda avrinningsområdena runt sjön, där nedfall, mark- och grundvatten, avrinning och vegetation undersöktes.

Forskningen innefattar idag också experimentella behandlingar som skogsavverkning, markalkning, svavel- och kvävetillförsel och skogsgödsling.

1990 invigdes Gårdsjöstugan, en informations-, konferens- och övernattningsanläggning för forskare och andra intresserade.

I april 1991 startade "Takprojektet" och ett EU-finansierat kväveforskningsprojekt som kallas NITREX. Det sistnämnda försöket kommer att pågå en bit in på 2000-talet medan plasten togs bort från taket 2001. Avrinningsvattnets kvalitet kommer dock även i fortsättningen att studeras.

Ansvariga för forskningsprojektet är Gårdsjöstiftelsen, en ideell stiftelse som grundades 1991 av Hensbackastiftelsen, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Stenungsunds kommun

Naturstigen

Utmed stigarna finns informationsskyltar som gör dig bekant med forskningen, växterna och djuren. Två olika alternativ, en kortare och en längre stig, tar dig runt i Gårdsjönaturen.

Från parkeringen vid norra delen av Gårdsjön kan man promenera till det numera avvecklade utomhuslaboratoriet "taket", ett helt avrinningsområde som täcktes med ett tak under cirka 10 år. Promenaden tar ungefär en och en halv timme fram och tillbaka.

Runt sjön tar det ungefär två till tre timmar inklusive en fikapaus. Många av projekten vid Gårdsjön utförs med känslig mätutrustning och har pågått under lång tid. Var därför försiktig med att gå nära eller röra apparater, kablar eller annan teknisk utrustning. Den forskning som pågår här är betydelsefull för att vi alla ska ha en frisk och rik natur i framtiden.

Översiktskarta Gårdsjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad