Stenungsunds kommunvapen

Personuppgiftslagen

Vad är PuL?

PuL är en förkortning av personuppgiftslagen (1998:204). Lagtexten finns här:

Personuppgiftslagen (PuL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilket syfte har PuL?

PuL har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. I Stenungsunds kommun är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarigt och det innebär en skyldighet att åstadkomma ett gott skydd för de personuppgifter som behandlas i kommunen. Med "ett gott skydd" menas exempelvis att enbart tillåtna uppgifter finns med i registret, att de registrerade har fått information om att de är registrerade eller att registret har en bra säkerhetsnivå så att uppgifterna inte läcker ut till obehöriga.

Vad är en personuppgift? All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta innebär att även fotografier är en personuppgift och det är viktigt att tänka på när bilder publiceras på Internet.

Vad menas med "behandling av personuppgifter" enligt PuL?

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter, vare sig det sker med en dators hjälp eller ej. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring och bearbetning.

Hur får jag reda på vad som är registrerat om mig i olika register, t.ex. hos kommunen?

Du har rätt att få information i form av ett så kallat registerutdrag. I registerutdraget ska det stå vilka uppgifter som finns registrerade om dig i Stenungsunds kommun.

Registerutdrag

Enligt offentlighetsprincipen får allmänheten ta del av offentliga handlingar hos myndigheterna. Reglerna finns till för att ge allmänheten insyn i myndigheternas verksamhet och denna rättighet är grundlagsskyddad via Tryckfrihetsförordningen. Detta medför att vissa uppgifter om dig blir tillgängliga för andra. Undantaget är så kallade "känsliga uppgifter" som kan sekretessbeläggas och då får de inte lämnas ut till allmänheten.

Stenungsunds kommuns register utgör en allmän handling enligt ovanstående regler och kommunen är därför skyldig att lämna ut en kopia till de som begär det. Det ska innan utlämnandet göras en bedömning enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Alla kan skriftligen ansöka om ett registerutdrag och har rätt att få det gratis en gång per kalenderhalvår. I registerutdraget ska det stå vilka uppgifter som finns registrerade om dig i Stenungsunds kommun.

Informationsskyldighet

I princip skall var och en som registreras i ett personregister eller vars personuppgifter behandlas i något sammanhang få en särskild information om detta. När det gäller behandling av personuppgifter inom den kommunala förvaltningen skall informationen lämnas av den nämnd eller det bolag som för registret eller som behandlar uppgifterna.

Personnummer

Personnummer får enbart behandlas utan samtycke när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. När det gäller personnummer på klasslistor är det inte tillåtet att det förekommer på de klasslistor som skrivs ut från det elevadministrativa registret. Undantaget är om det finns samtycke. Behandlas endast uppgift om födelsedatum gäller inte PuL:s regler om personnummer.

Direkt marknadsföring

Personer som finns förtecknade i kommunens register kan skriftligen anmäla att hon eller han motsätter sig utdrag ur registret för direkt marknadsföring.

Hur bär jag mig åt för att slippa reklam som är adresserad till mig?

Adresser för direktreklam hämtas i de flesta fall från SPAR, Statens personadressregisternämnd. Du kan skriva till SPAR och begära att uppgifter om dig inte ska lämnas ut för direkt marknadsföring. Då spärras din adress för reklam, men inte för samhällsinformation från myndigheter.

Kontakt

Sophie Nygren
0303-73 82 50
sophie.nygren@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Helena Franzén, 2015-12-16