Buss

Skolskjuts

Anmälan om skolskjuts görs läsårsvis. För alla elever ska skriftlig anmälan om skolskjuts göras, dels inför skolstart, dels när förhållandena ändras, till exempel vid flytt eller byte av skola.

Förutsättningar för att beviljas skolskjuts är att man har längre än:

 • 2 km till skolan om man går i årskurs F-3.
 • 3 km till skolan om man går i årskurs 4-6.
 • 5 km till skolan om man går i årskurs 7-9.

Växelvis boende

En elev som bor växelvis på två olika ställen, där de båda adresserna ligger inom kommungränsen har rätt till skolskjuts, om något av boendena ligger så pass långt ifrån skolan som krävs för att man ska bli berättigad skolskjuts. Bor däremot elev hälften av tiden utanför kommungränsen har kommunen inget ansvar att ordna med skolskjuts från denna adress.

Anmälan direkt på hemsidan

Anmälan om skolskjuts med buss via hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan via blankett

Anmälan skolskjuts, buss Pdf, 210.1 kB.

All taxitrafik är upphandlad via Västtrafik AB. Alla taxitransporter hanteras via Samres beställningscentral i Falköping.

Västtrafiks beställningscentral - Samres

För besked om bland annat hämtningstid samt avbokning av taxiresa.

Ladda ned Västtrafiks app:

www.vasttrafik.se/bokaresa Länk till annan webbplats.

Med appen kan man se hur elevens resa är bokad och avboka resor

Har man inte appen ringer man:

Mån-fre 06.00-16.30
Telefon 010-17 30 200

Kvällar och helger
Telefon 020-91 90 90

Synpunkter på din resa

Telefon 0771-41 43 10 eller via mail: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Anmälan

Anmälan om taxiskjuts ska göras till kommunens skolskjutssamordnare inför varje nytt läsår. Anmälan ska vara skolskjutssamordnaren senast 1 april. Alla taxiresor samordnas för att hålla en rimlig kostnadsnivå.

Anmälan om skolskjuts taxi Pdf, 111.1 kB.

Rutiner

Som förälder kan man inte själv beställa en ny resa eller göra förändringar i befintliga turer. Dessa måste göras av skolskjutssamordnaren. Kontakta därför skolskjutssamordnaren i god tid innan en förändring är aktuell. Ändringar tar 3-5 arbetsdagar att genomföra.

Om beställningscentralen får anmälan alltför sent kan det vara svårt att ställa in eller genomföra resan som önskat.

Vem ska jag kontakta?

 • Avbokningar eller akuta förändringar: Samres 010-17 30 200
 • Synpunkter på resa: Västtrafik 0771-41 43 10, synpunkt.anrop@vasttrafik.se,
 • Frågor om skolskjuts: Skolskjutssamordnare 0303-73 26 43

Rutinschema för taxi

 • Avbokning av resa - permanent: Förälder/skola kontaktar skolskjutsansvarig.
 • Avbokning av resa - enstaka: Förälder/skola kontaktar beställningscentralen Samres, via app eller telefon
 • Bomresa - åtgärd: Vid bom på morgonen, tas hemtur bort.
 • Förälder/Elev missar hämtning på morgonen: Förälder svarar för att elev kommer till skolan.
 • Elev missar hämtning på hemresan: Skolpersonal ringer om ny bil.
 • Handläggningstid ny resa: 5 arbetsdagar. Vid skolstart kan handläggningstiden vara längre.
 • Handläggningstid ändring - permanenta: 5 arbetsdagar.
 • Handläggningstid ändring - tillfälliga: 3 arbetsdagar.
 • Inför nytt läsår eller annan förändring kontrollera hur dags taxin kommer: Håll koll i appen eller kontakta beställningscentralen - Samres 010-17 30 200
 • Taxi missar en resa: Taxi skickar ersättningsbil.
 • Ta med kompis: Ej tillåtet.
 • Resor på lov/studiedagar: Inte tillåtet i regel. Ska beställas av skolskjutssamordnaren.
 • Sjukdom som infaller under skoldagen: Skolan ringer skolskjutshandläggaren.
 • Ändringar av skoltider eller adress för hämtning och lämning - permanenta: Kontakta skolskjutssamordnaren.
 • Glömt något i bilen: Kontakta skolan eller vårdnadshavare kontaktar beställningscentralen Samres 010-17 30 200
 • Försening av dig:
  • Taxi är skyldig att vänta 5 min på dig. Taxi är också skyldig att eftersöka dig inom denna tidsram. Efter 5 min har taxi rätt att åka från platsen. Tänk på att varje försening påverkar hämttiden för nästa elev på hämtningsslingan. Det är därför viktigt att vara klar att åka när taxin kommer. Om taxiföraren har fått tillförlitlig information om att du har avvikit från platsen, kan taxin åka från platsen tidigare än 5 min. Det kan till exempel vara på grund av att dina föräldrar har kört dig, eller för att du är sjuk och inte ska åka till skolan.
 • Försening för Taxi:
  • Upp till 10 minuters försening räknas som en acceptabel försening. Vid mer än 10 minuters försening, kan du kontakta beställningscentralen för att få information om varför taxin är försenad, och när den beräknas anlända. Beställningscentralen tar kontakt med taxiföraren, och meddelar därefter familjen. Regeln att taxi ska vänta 5 minuter på eleven gäller även vid försening. Se ovanstående rubrik.
 • Försening av taxi med elev ombord:
  • Om taxin blir försenad med eleven ombord, kontaktar föraren beställningscentralen vid mer än 10 minuters försening.
  • Om taxin är på väg till hemmet, kontaktar beställningscentralen vårdnadshavare.
  • Om taxin är på väg till skolan, kontaktar beställningscentralen kontaktperson på skolan.

Blanketter

Anmälan om tilläggsskjuts (taxi) Pdf, 111.1 kB.

Vilket busskort kan eleven få?

Vilket busskort eleven får avgörs av hur många resor i veckan eleven gör.
Elev som regelbundet reser med buss (4 resor eller mer) får ett busskort som gäller ett helt läsår. Busskortet kallas då för skolkort eller läsårskort.

Elev som reser enstaka resor (mindre än fyra per vecka) med buss får ett busskort som kommunen laddar med en viss summa pengar och som därför gäller för ett visst antal resor. Busskortet kallas då för kontoladdningskort.

Kontroller görs så att antalet dagar man anmält skolskjuts för på sin anmälningsblankett stämmer överens med det verkliga behovet, har man anmält felaktigt kan kortet återkallas.

Alla busskort registreras hos Västtrafik.

När gäller busskortet?

Skolkortet är ett personligt årskort som gäller vardagar (skoldagar) mellan klockan 04.00-19.00 under höst- och vårtermin.

Tänk på att spara skolkortet under sommaren eftersom det gäller den första månaden under höstterminen det efterföljande läsåret.

Följande gäller vid lov och klämdagar:

 • Höstlov: Vecka 44. Trafiken reduceras, vissa linjer och turer körs ej på höstlovet.
 • Sportlov: Infaller vecka 7, vecka 8 eller vecka 9. Trafiken reduceras, vissa linjer och turer körs ej på sportlovet (anpassat utifrån respektive kommuns sportlovsvecka).
 • Påsklov: Veckan före alternativt veckan efter påskhelgen. Trafiken reduceras, vissa linjer och turer körs ej på påsklovet (anpassat utifrån respektive kommuns påsklovsvecka).
 • Klämdagar: Om klämdag (dag innan/efter röd dag) infaller på måndag eller fredag, så
  reduceras trafiken, vissa linjer och turer körs ej på klämdagar

Hur använder eleven busskortet ombord på bussen?

Skolkortet eller annat giltigt färdbevis måste alltid "stämplas" vid påstigning. Håll upp busskortet mot kortläsaren. Kortläsaren ger ifrån sig ett pip, som visar att resan är betald och registrerad. Om det inte fungerar ber eleven bussföraren om hjälp.

Om eleven behöver veta hur mycket pengar det finns på kontoladdningskortet, be bussföraren om hjälp.

Giltiga färdbevis måste visas vid färd på bussarna

Elever har rätt att åka med bussen till skolan om de inte har med giltligt färdbevis. Eleven måste under dagen ordna ett busskort/ersättningskort för att kunna åka hem med giltligt färdbevis. Kontakta expeditionen på skolan för att få hjälp med giltligt färdbevis.

När får eleven busskortet?

Första dagen på läsåret kan eleven använda förra läsårets skolkortet. Elev som inte har något skolkort kan åka till skolan utan busskort första skoldagen. Eleven får ett nytt busskort från skolan den första skoldagen (eller så snart som möjligt).

Om eleven har flyttat till kommunen, eller inom kommunen, så får eleven ett busskort så snart anmälan gjorts och eleven har beviljats skolskjuts, och busskortet levererats från Västtrafik till skolan.

Vad händer om busskortet slutar fungera eller om eleven tappar bort busskortet?

Både skolkort och kontoladdningskort finns registrerade hos Västtrafik. Om busskortet slutar fungera eller om eleven tappar bort det, måste eleven eller vårdnadshavare omgående anmäla det till skolans expedition. Skolexpeditionen spärrar busskortet och beställer ett nytt.

Vad händer om eleven glömt skolkortet hemma?

Om eleven har glömt skolkortet hemma får eleven åka med bussen till skolan utan skolkort, men sedan måste eleven kontakta skolexpeditionen för att få en biljett för hemresan. Biljetten ska eleven visa för bussföraren när eleven åker hem.

Vad händer när läsåret är slut?

Skolkort gäller även de första veckorna under höstterminen nästa läsår. Eleven kan åka med skolkortet den första skoldagen och tills eleven har får ett nytt skolkort från skolan. Tänk därför på att spara skolkortet under sommaren.

Kontoladdningskort spärras efter läsårets slut.

Undervisning på annan skola

Ni som under läsåret läser vissa ämnen på en högstadieskola eller annan skola och inte har busskort till och från skolan i vanliga fall. Ni får ett "tankat" busskort (ett kort med samma värde som det kostar att åka fram och tillbaka till skolan en dag i veckan).

Dessa kort behöver ni inte anmäla behov om, de kommer att finnas på skolan innan behovet finns. Dessa kort ska lämnas åter till skolan vid läsårets slut.

Vid frågor kring skolskjuts för gymnasieskolans elever, vänd er direkt till Nösnäsgymnasiet. Detta gäller alla gymnasieelever, även de som inte går på Nösnäsgymnasiet.

Läs mer på Nösnäsgymnasiets hemsida:

Skolskjuts Nösnäsgymnasiet

Skollinjer: 902, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 och 949.

Linjetrafik: 319, 331, 332, 333, 334, 336, 337 och SNU.

De är sökbara på Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats.

Vilken buss som trafikerar er skolväg?

Använd reseplaneraren på Västtrafiks hemsida. Skriv in er adress och skolan ni skall till. Då kommer det upp vilken/vilka bussar som åker just er väg.

Om du har glömt något på bussen kan ringa följande nummer:

 • Skollinjer och lokaltrafik: 0303-21 49 50, vardagar klockan 9-16.
 • SNU: 0303-674 50, vardagar klockan 7.30-16.00.
 • Linje 319: 0303-25 23 40, vardagar klockan 9-16.

Kontakta buss

Om du behöver ha kontakt med bussen under färd, ring 0771-41 43 00 så blir du kopplad till rätt person.

Föräldraansvar

Föräldrarna förutsätts ansvara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. För att eleven ska känna sig säker rekommenderar kommunen att ni lär barnen namnet på den hållplats de ska stiga av på. Är det svårt att komma ihåg, lägg en lapp i väskan för eleven. En annan trygghet för eleven är att följa eleven till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand.

Försenad eller utebliven buss

Tidtabeller och busslinjer för busstrafiken i Stenungsunds kommun finns på Västtrafiks hemsida.

Västtrafik om linjebussens tidtabeller Länk till annan webbplats.

Varför kan bussen bli försenad?

Förseningar beror på oförutsedda händelser som gör att tidtabellen inte kan hållas. Det kan vara fordonsbyte vid fordonsfel, hinder i trafiken, köbildning eller omlagd körväg på grund av trafikhinder. Det kan också bero på att bussen måste vänta in en annan försenad buss vid linjebyte.

Vinterväglag och exceptionella händelser

Vid exceptionella händelser, såsom kraftigt snöfall eller blockering av väg kan bussen hindras från att komma fram. Då ställs bussturen in. Sådana förhållanden riskerar huvudsakligen att inträffa vid vinterväglag. För information om inställda turer, se Västtrafiks hemsida.

Vid situationer där invånare i kommunen befinner sig i fara tar kommunens krisberedskap vid. Då aktiveras kommunens krisledning och information publiceras på www.stenungsund.se Länk till annan webbplats.

Om bussen är sen på morgonen

En försening på 20 minuter är en accepterad försening. Västtrafik meddelar planerade förändringar på www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats.. För att få information om bussen är försenad, ring Västtrafiks kundinformation, tel. 0771-41 43 00.

Om bussen är inställd ska eleven alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att vårdnadshavarna och kommunen hjälps åt att hitta en lösning för att eleven tar sig till skolan.

Om bussen är sen på eftermiddagen

Om bussen är försenad på eftermiddagen ges information från skolan och/eller bussförare.

Om föraren på en buss i förväg känner till att en del av vägen inte är farbar, ska du alltid informeras innan avgång. Om föraren under pågående tur upptäcker att en del av en vägen inte kan trafikeras, ombesörjer bussbolaget att ordna så att du kommer tillbaka till skolan. Trafikbolaget och kommunen förbereder då skolan på att ta hand om eleven.

Grundregeln är att vårdnadshavarna och kommunen ansvarar för att eleven tar sig hem från skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar.

Vad händer om du missar bussen?

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till skolan.

Använd reflex

När det är mörkt är det viktigt att du syns i trafiken. Använd därför alltid reflex, reflexväst och gärna en pannlampa på väg till och från skolan eller din hållplats.

Under transporten

Under transporten är det entreprenören/föraren som ansvarar för eleverna och att gällande trafikbestämmelser följs.

Föraren är skyldig att meddela om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Tillbud under transporten skall rapporteras till skolskjutsamordnaren.

​Regler för bältesanvändning

Alla resenärer som är äldre än tre år måste använda bälten när de finns. Resenärerna ansvarar själva för att de har bälte på sig, förutom när det gäller barn som är äldre än 3 år och under 15 år - då är föraren ansvarig. Eftersom det är omöjligt att se om varje barn i en stor buss verkligen har bältet på sig är lagen formulerad så här: "föraren ska göra vad som är möjligt för att se till att barnen färdas fastsatta, dock att kravet måste anpassas till omständigheterna i det särskilda fallet." Vi ber er föräldrar informera era barn om att de ska sätta på sig bältet när de åker buss.

Vid skolan

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut till dess att eleven stigit på skjutsen

Kontakt

Skolskjutssamordnare

Jeanette Johansson
0303-73 26 43
skolskjuts@stenungsund.se

Senast uppdaterad