Stenungsunds kommunvapen
Snöröjare

Snöröjning och halkbekämpning

När det snöar är det bland annat kommunens uppgift att se till att det blir snöröjt. Olika aktörer ansvarar för olika vägar och gång- och cykelbanor.

Var och vem snöröjer kommunen?

Ansvaret är delat mellan kommunen, fastighetsägare, Trafikverket och ibland ansvarig för enskild väg. Vi i kommunen gör vårt bästa för att de vägar och gång- och cykelbanor vi ansvarar för ska vara framkomliga så snart som möjligt.

  • Kommunens upphandlade entreprenörer och kommunens egna verksamhet snöröjer alla vägar och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för.
    Kommunens upphandlade entreprenörer och kommunens egna verksamhet snöröjer också de enskilda vägar som ligger under kommunalt ansvar.
  • Du som är fastighetsägare ansvarar för snöröjning på din fastighet och på gångvägarna utanför din fastighet.
  • Statliga Trafikverket ansvarar för de största vägarna som till exempel E6:an.

När plogas min väg?

Alla vägar kan tyvärr inte snöröjas samtidigt. För de vägar som kommunen ansvar för börjar vi alltid med med huvud- och genomfartsleder, bussgator, vissa parkeringar och större cykelvägar. Sedan snöröjer vi bostadsgator samt de huvudleder, cykelvägar och parkeringar som är kvar.

Regler för snöröjning av enskilda vägar

När det gäller snöröjning av enskilda vägar är det fastighetsägarna själva eller eventuell vägförening som har ansvaret. Stenungsunds kommun har beslutat att ändå erbjuda tjänsten, under förutsättning att det är cirka 15 centimeter snö. Halkbekämpning ingår inte.

Kommunen sköter snöröjning av enskilda vägar som är längre än 100 meter. Vägar som är kortare än 100 meter plogas om det bor en pensionär där. Kommunen snöröjer inte enskilda gång- och cykelvägar.

Vi röjer normalt inte klockan 23-04.

Vägen ska vara utmärkt med snökäppar och ha vändplats. Den måste också ha tillräcklig bärighet och bredd för att en traktor ska kunna åka där. Det får inte finnas hinder, som till exempel träd, grenar, buskar, högt gräs eller stengärdsgårdar.

Om bestämmelserna inte följs plogas inte vägen förrän problemet har åtgärdats.

Tänk på att:

  • inte parkera fordon på väg som ska plogas
  • postlådor ska vara placerade minst en halv meter från vägkanten.

Vill boende ha hjälp med halkbekämpning eller plogning vid ett lägre snödjup än 15
centimeter är det bra att själva kontakta en entreprenör för detta.

Vill du veta om din väg snöröjs av kommunen kontaktar du kommunens Medborgarservice.

Var halkbekämpar/sandar kommunen?

Vid halkbekämpning prioriterar vi i första hand trafikleder, gator med busstrafik och prioriterade cykelvägar. Därefter kommer övriga gator, gångvägar och parkeringar.

På enskilda vägar halkbekämpar inte kommunen. Där ansvarar de enskilda väghållarna själva för halkbekämpningen. (En enskild väghållare är en markägare eller organisation, i regel en lokal samfällighetsförening/vägförening.)

Du som är fastighetsägare ansvarar för sandning på din fastighet och på gångvägarna utanför din fastighet.

Synpunkter

Har du synpunkter? Lämna dem gärna till oss via vår synpunktshantering.

Vid anmälan om person- eller egendomsskada, i samband med snöröjning, kan du anmäla det via en blankett till oss. Blanketten gäller enbart där Stenungsunds kommun är fastighetsägare eller ansvarig väghållare.

Mer information och blankett om skadestånd

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-11-23