Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Båt åker på havet med Stenungsön och industrier i bakgrunden.

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Var ska vi bygga nya bostäder, vägar och industrier? Vilka områden ska vi skydda?

Kommunen planerar genom att arbeta fram översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. När vi tar fram planer väger vi alltid de enskilda och de allmänna intressena mot varandra.

Översiktsplan

Hur önskar kommunen använda mark- och vattenområden och utveckla bebyggelsen på lång sikt?

Pågående detaljplaner

Vilka planprojekt arbetar vi med just nu och när kan du lämna synpunkter?

Ansökan om detaljplan

Hur gör du en ansökan om planbesked?

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Besökstider Exploatering

Besök bokas direkt med handläggare

Senast uppdaterad