Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska normalt bouppteckning göras efter den döde. Detta kan de anhöriga göra själva eller få hjälp av begravningsbyrå eller bank.

Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av dödsboanmälan.

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan kan göras är att:

  • det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald
  • den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen
  • det inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet i Sverige eller utlandet

Tillgångarna ska vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden.

Ansökan om ekonomiskt biständ

Efterlevnadsguiden

Efterlevnadsguiden ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

Efterlevnadsguiden Länk till annan webbplats.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för människor som bor i Sverige, det vill säga även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. För att ta tillvara dessa personers intressen utser länsstyrelserna begravningsombud.

Läs mer om begravningsombud på Länsstyrelsens hemsida:

Begravningsombud Länk till annan webbplats.

Begravningsombud 2019-2022

Magnus Rönnmark (M)
Telefon 0722-32 76 57

Senast uppdaterad