Stenungsunds kommunvapen

Regler för sekretess

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar" när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det. Om kommunen av någon anledning inte vill lämna ut en handling, t. ex för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Webbdiarium

Det som visas i diariet på webben är uppgifter om ett ärende, d.v.s. ett diarienummer som sätts för att man ska kunna hitta handlingar, datum när en handling kom till kommunen eller skickades från kommunen, från eller till vem en handling kommer eller har skickats samt en ärendemening som innehåller information om vad handlingen rör. Inga enskilda handlingar kan läsas digitalt via kommunens webbdiarium.

Mer om offentliga handlingar och sekretess

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12