Stenungsunds kommunvapen

Ny återvinningscentral

Stenungsunds kommun planerar att anlägga en ny återvinningscentral i Stora Höga industriområde. Om allt går enligt plan kommer den att stå klar 2021. Kommunens nuvarande återvinningscentral Kläpp, som ligger i Ödsmål, kommer att finnas kvar.

Aktuellt just nu

Torsdag 28 februari och fredag 1 mars pågår en geoteknisk undersökning av marken. Arbetet är en del i att säkerställa att återvinningscentralen byggs så bra som möjligt.

Just nu förbereder kommunen ansökan till länsstyrelsen.

Inför att en tillståndsansökan upprättas ska samråd ske med berörda. Det innebär att det finns möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna allmänna upplysningar om sådant som kommunen bör känna till i sitt fortsatta arbete med ansökan. Samrådet pågår 27 februari- 27 mars.

Vad kommer jag att kunna lämna på återvinningscentralen?

På återvinningscentralen kommer insamling och lagring av icke farligt avfall och farligt avfall (främst kemikalier från hushåll) ske i väntan på transport till lämplig behandlingsanläggning. Inget mat- eller restavfall kommer att hanteras på platsen.

Var ska den nya återvinningscentralen ligga?

Den nya återvinningscentralen planeras ligga i Stora Högas industriområde.

Kartbild över ny ÅVC:s lokalisering Stora Höga

Kartbild över tänkt lokalisering av den nya återvinningscentralen.

Samråd inför ansökan om tillstånd för återvinningscentralen

Kommunen kommer att söka tillstånd enligt miljöbalken, för att anlägga och driva den nya återvinningscentralen. Länsstyrelsen är den myndighet som handlägger och beslutar om tillståndet.

Inför att en tillståndsansökan upprättas ska samråd ske med berörda. Det innebär att det finns möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna allmänna upplysningar om sådant som kommunen bör känna till i sitt fortsatta arbete med ansökan.

De som bor i närheten får information per post, information om samrådet annonseras också i Göteborgs-Posten och lokaltidningen i Stenungsund.

Samrådshandlingar

Under samrådet kan du ta del av de samrådshandlingar som kommunen tagit fram.

Samrådshandlingar Ny återvinningscentral i Stora HögaPDF

Länsstyrelsens information om att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats

Om jag har synpunkter?

Har du synpunkter kan du lämna in dem till kommunen under samrådstiden som är 27 februari - 27 mars. Du skickar in dina synpunkter per mejl eller per post. Märk ditt mejl eller brev med ”Samråd ÅVC Stora Höga".

Kontakt

Kundtjänst för renhållning

0303-73 50 00
renhallning@stenungsund.se 

Senast uppdaterad 2019-03-14