Bostäder Spekeröd Södra

Detaljplanen ska pröva planläggning av bostäder samt verksamheter, närservice, kontor och småindustri i enlighet med det planprogram som antogs 2013 för Spekeröds by.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbete pågår.

Detaljplan för bostäder i Spekeröd, del av Kännestorp 2:25, 1:15 och 9:1

Handläggare

Planarkitekter Cecilia Norlander och Torun Hultén

Exploatör


Aktuell tidplan


Diarienummer


Planens formella namn


Senast uppdaterad