Utsnitt ur detaljplan

Skola - utbyggnad av Jörlandaskolan

Ett arbete pågår för att kunna möjliggöra utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckligt utrymme för undervisning och antalet elever förväntas öka i framtiden.

Just nu pågår arbete med att ta fram en detaljplan.

Detaljplan för Jörlandaskolan, Kyrkeby 3:33 och 3:34

Vad händer just nu?

Detaljplanearbete pågår

Handläggare

Planarkitekt Fabiana Tomé.

Mark-och exploateringsingenjörer: Pernilla Larsson och Therese Brattfors

Exploatör

Stenungsunds kommun

Aktuell tidplan

Planerad byggstart 2023

Diarienunmmer

2018/602

Planens formella namn

Detaljplan för Jörlandaskolan, Kyrkeby 3:33 och 3:34

Senast uppdaterad