Tillståndsansökan vattenuttag i Ucklums vattentäkt

Stenungsunds kommun ansöker om tillstånd om vattenuttag i Ucklums vattentäkt.

Vad händer just nu?

Stenungsunds kommun har för avsikt att hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansöka om lagligförklaring av och tillstånd till vattenuttag i den kommunala vattentäkten belägen inom den kommunala fastigheten Grössbyn 13:1 i Ucklum.

Innan ansökan lämnas in ska sökanden, enligt 6 kap. miljöbalken, samråda med bland annat enskilda och andra intressenter som kan anses berörda, för att ge dessa möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Samrådet varade mellan 8 december 2021 och 7 januari 2022.

Mer utförlig beskrivning av verksamheten framgår av samrådsunderlaget, vilken kan hittas nedan.

Aktuell tidplan

  • Samråd 8 december 2021 – 7 januari 2022
  • Länsstyrelsens beslut om Betydande miljöpåverkan under vecka 9, 28 februari - 6 mars 2022
  • Ansökan till Mark och miljödomstolen vecka 14, 4 april - 10 april 2022
  • Beslut i Mark och miljödomstolen mars 2023

Diarienunmmer

2021/127

Samrådshandlingar

Samrådsunderlag tillståndsansökan vattenuttag i Ucklums vattentäkt Pdf, 881.6 kB.

Senast uppdaterad