Tillståndsansökan vattenuttag i Ucklums vattentäkt

Stenungsunds kommun ansöker om tillstånd om vattenuttag i Ucklums vattentäkt.

Vad händer just nu?

Stenungsunds kommun skickade den 30 juni 2021 in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om lagligförklaring av och tillstånd till vattenuttag i den kommunala vattentäkten och inväntar nu handläggning av domstolen.

Bakgrund

Ucklum tätort försörjs av en kommunal grundvattentäkt som idag saknar tillstånd för vattenuttag. Syftet med tillståndsansökan är att lagligförklara nuvarande uttag samt ta höjd för ett utökat uttag för att kunna försörja fler med kommunalt dricksvatten. Arbetet med tillståndsansökan har pågått sedan början av 2021 där utredningar har utförts för att bedöma vattentäktens hållbara kapacitet för att säkerställa att planerat uttag inte påverkar fastighetsägare eller naturvärden negativt. Under sommaren 2021 gjordes en utredning vid vattentäkten för att bedöma täktens hållbara kapacitet genom att grundvattennivåer mättes under ett förhöjt vattenuttag. Under vintern 2021/2022 var handlingar ute för samråd till berörda sakägare. De yttranden som kom in under samrådet har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse som är en av flera handlingar i tillståndsansökan.

Länsstyrelsen lämnade beslut i april om att det planerade vattenuttaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut innebar att det till ansökan skulle bifogas en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Aktuell tidplan

  • Inlämnad tillståndsansökan juni 2022
  • Beslut i Mark och miljödomstolen preliminärt juni 2023

Diarienunmmer

2021/127

Senast uppdaterad