Stenungsunds kommunvapen

Förmyndarskap och förordnad förmyndare

Överförmyndaren/nämnden i den kommun barnet är folkbokfört har tillsyn över barnets tillgångar. Överförmyndaren/nämnden har även tillsyn över förordnade förmyndare och särskilt förordnade vårdnadshavare, avseende förmyndardelen.

Förmyndarskap


Överförmyndarnämnden kommer i kontakt med barn och dess tillgångar vanligtvis vid följande tillfällen: 

  • När den som är omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp (46 500 kronor för år 2019) eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, skall utbetalaren sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med överförmyndarspärr.
  • Ovan nämnda gäller även vid utbetalning från försäkring till den omyndige.

Om den omyndiges tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp (372 000 kronor för år 2019) skall föräldrarna/förmyndarna lämna en årsräkning över hur barnets tillgångar har förvaltats under året.

Blankett för förteckningPDF

Blankett för årsräkningPDF

Överförmyndarspärrade pengar

När utbetalning görs, ska den som ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och behörig överförmyndare/nämnd. Behörig är överförmyndaren/nämnden i den kommun där utbetalningsmottagaren är folkbokförd.
En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger ett prisbasbelopp eller med villkor om att värdehandlingarna skall stå under särskild överförmyndarkontroll.
Överförmyndarspärr innebär att medlen inte får tas ut, av förmyndaren/na, utan överförmyndarens/nämndens samtycke. 
Ansökan om utbetalning från underårigs spärrade medel görs skriftligt.

Blankett för ansökan om uttagPDF

Förordnad förmyndare

Ett föräldraskap består av två delar, förmyndardelen som avser ekonomiska angelägenheter och vårdnadsdelen. Det vanligaste är att barnets båda föräldrar delar vårdnaden och de är då vårdnadshavare vilket innefattar både delarna av föräldraskapet.
När överförmyndaren/nämnden får kännedom om att en underårig saknar förmyndare skall nämnden ansöka hos tingsrätten om att en förordnad förmyndare utses. Ett exempel på att ett barn saknar förmyndare är när ett barn har en ensam vårdnadshavare som får förvaltare och då inte längre kan vara förmyndare.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Socialnämnden ska ansöka hos tingrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare om det kommer till nämndens kännedom att ett barn står utan vårdnadshavare. Situationer då en särskilt förordnad vårdnadshavare kan bli utsedd är till exempel om barnets vårdnadshavare är försvunnen eller är skilt från barnet under en lång till, som till exempel ensamkommande barn. Om båda föräldrarna avlider eller är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare kan det också behöva utses en särskilt förordnad vårdnadshavare.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden (som vårdnadshavare) och ekonomiska angelägenheter (som förmyndare). I uppdraget som vårdnadshavare ingår att ha kontakt med socialtjänsten och se till att barnet får omsorg och trygghet. Uppdraget som förmyndare innefattar ett ansvar för barnets ekonomi och det ingår till exempel att söka barnbidrag, studiebidrag samt att förvalta barnets tillgångar.

En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt.

Förordnad förmyndare och särskilt förordnad vårdnadshavare  är skyldiga att en gång per år redovisa barnets ekonomi  genom att inkomma med en årsräkning till överförmyndaren. Arvode för förmynderskapsdelen beslutas av överförmyndaren.

Information om särskilt förordnad förmyndare/vårdnadshavarePDF

Kontakt

Enhetschef

Helena Maxon

Handläggare

Caroline Olsson
Elin Sige
Lisa Simonsson
Susanne Nyström

Administratör

Anne-Marie Stotzer

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-02