Gasmoln

Vad händer vid ett gasutsläpp?

Flera faktorer avgör hur allvarligt ett gasutsläpp kan bli. Spridningen beror på till exempel vindriktningen, terrängens utseende och vädret. Om brandfarlig gas kommer ut är brand- och explosionsfaran stor.

Storbrand

Vid utsläpp av giftig gas, till exempel klor eller ammoniak, är hälsorisken störst. De gasmoln som det kan bli fråga om i Stenungsund lär knappast synas annat än möjligen som en mycket lätt dimma.

Om det sker en olycka

Den personal som dagligen arbetar med hanteringen inom industrin är både specialutbildad och skyddsutrustad för att snabbt ingripa mot ett gasläckage. Skulle gas komma lös utanför industriområdena finns en kommunal lednings- och informationsplan för hur räddningsarbetet ska bedrivas och för hur allmänheten ska varnas och hjälpas. Dessutom finns insatsplaner på industriobjekten och varje industri har även särskilda nödlägesplaner.

Om larmet går

Kontakt

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Gesällgatan 6
444 32 Stenungsund
010-471 44 00
raddning@sbrf.se

Senast uppdaterad