Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Bekämpningsmedel och växtskydd

Bekämpningsmedel är en kemisk eller biologisk produkt som ska förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller hälsoproblem. Det kan till exempel vara medel mot skadeinsekter i hus eller växtskyddsmedel för grödor. Du behöver utbildning och särskilda tillstånd för att få använda vissa klasser av dessa produkter. I en del fall behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för spridning.

Klassning och behörighet att sprida

Bekämpningsmedel klass 1L och 2L

För att sprida bekämpningsmedel klass 1L, klass 2 L samt för betning av utsäde krävs ett giltigt tillstånds- och kunskapsbevis. Utbildning ges av Länsstyrelsen och ett behörighetsbevis för fem år delas ut vid godkänt resultat.

Bekämpningsmedel klass 3

För spridning av bekämpningsmedel i denna klass krävs ingen utbildning, men för alla som använder sig av dem gäller Miljöbalkens grundläggande hänsynsregler. Dessa säger i korthet att man ska vidta tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att skydda miljön och människors hälsa.

Informationsplikt

Du som ska sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten kan röra sig fritt, måste informera om spridningen med synliga anslag en vecka före spridningen.

Anmälan

En skriftlig anmälan till Tekniska myndighetsnämnden, via verksamhet Bygg Miljö,  krävs om bekämpningsmedel används vid:

  • banvall
  • idrottsanläggning,
  • områden större än 1 000 m²  där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark.

Anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridningen ska påbörjas.

Ansökan

Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel krävs om spridning ska ske:

  • inom skyddsområde för vattentäkt
  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
  • vid planerings- och anläggningsarbeten (förebyggande bekämpning i samband med anläggning av vägar och gator)

Tillstånd ska sökas minst fyra veckor innan spridning. Ansökan skickas till Tekniska myndighetsnämnden, via verksamhet Bygg Miljö.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Fredrik Johansson
fredrik.johansson2@stenungsund.se
0303-73 83 81

Senast uppdaterad