Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund innebär en möjlighet för alla kommuninvånare att ställa frågor till kommunens ledande politiker på alla kommunfullmäktiges sammanträden. Frågan ska lämnas in skriftligt till kommunen senast en vecka innan sammanträdet.

Regler för allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige har beslutat om följande regler för allmänhetens frågestund:

1. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor på kommunfullmäktige.

2. Frågorna får ställas till fullmäktiges ledamöter, ordföranden och vice
ordförandena i kommunens styrelse/nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer, beredningsledare och tjänstemän.

3. Kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med kommunstyrelsens presidium avgör vem som ska besvara frågan.

4. När ett kommunfullmäktigesammanträde kungöres och annonseras i ortstidning finns ska alltid information om allmänhetens frågestund finnas med.  

5. Allmänhetens frågestund hålls i början på varje fullmäktigesammanträde.

6. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

7. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar.

8. Frågeställaren ska vara kommuninvånare och mantalsskriven i kommunen.

9. Frågan ska vara skriftlig, undertecknad och inlämnad till kommunhuset senast en vecka före sammanträdet. Frågan får kompletteras med muntliga följdfrågor på sammanträdet.

10. Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden och läsa upp sin fråga i talarstolen eller bakre delen av i salen i samband med frågestunden.

11. Om två eller flera personer ställt samma fråga får frågorna besvaras samtidigt.

12. Fråga ska kunna besvaras kortfattat.

13. Talartiden är max 3 minuter och frågeställaren har ingen möjlighet till replik, följdfråga får dock ställas.

Senast uppdaterad